• Slajd 3
 • SLajd 1
 • Slajd 2
 

Niepubliczne przedszkole językowe - program - Warszawa, Ursu

Nasze przedszkole niepubliczne w Ursusie realizuje program zatwierdzony przez MEN i dostosowany do założeń Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. Odpowiada, też zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 czerwca 2009 roku oraz Ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki szkolnej opierając naszą pracę edukacyjną na podręcznikach wydawnictwa MAC dla odpowiednich grup wiekowych.

Ponadto, nasze przedszkole niepubliczne w Ursusie na osiedlu Skorosze wykorzystuje wiele innowacyjnych metod, które pozwalają na szybkie przyswajanie języka obcego przez najmłodszych. Nasz program został opracowany w taki sposób, by był maksymalnie skuteczny, jednocześnie zachęcając dzieci do nauki poprzez zabawę.

Programy, według których pracujemy

Odpowiednie zaplanowanie nauki w przypadku najmłodszych jest niezwykle istotne. Powinno ono odbywać się z zastosowaniem sprawdzonych, a jednocześnie profesjonalnych metod, opracowanych przez pedagogów i psychologów, doświadczonych w pracy z dziećmi. W naszym niepublicznym przedszkolu w Ursusie realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo. Wspomaga on rozwój różnych, uzupełniających się typów aktywności dziecka. Program kształtuje kompetencje kluczowe, które odkrywamy w dziecięcych aktywnościach:

 • aktywność artystyczna,
 • aktywność językowa,
 • aktywność poznawcza,
 • aktywność społeczna,
 • aktywność ruchowa,
 • aktywność zdrowotna.

Metody, z których korzystamy:

 • „Metoda Dobrego Startu” autorstwa Marty Bogdanowicz (jednoczesne rozwijanie wielu funkcji np. wzrokowych, słuchowych, językowych),
 • „Odmienna metoda nauki czytania” Ireny Majchrzak (całościowe, intuicyjne czytanie wyrazów),
 • „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (metoda zabawy matematycznej),
 • "Metoda Ruchu Rozwijającego" W. Sherborne (rozwijanie przez ruch - świadomość własnego ciała),
 • "Metoda gimnastyki twórczej" (ekspresyjnej) Rudolfa Labana (improwizacja ruchowa),
 • "Burza mózgów" metoda twórczego myślenia J. Osborne (narodziny własnej kreatywności, pomysłowości),
 • "Metoda aktywnego słuchania muzyki" B.Strauss (przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej),
 • Metoda Carla Orffa (rozwijanie inwencji twórczej),
 • Pedagogika zabawy Klanza (wyzwalanie radości i spontaniczności),
 • elementy pedagogiki Marii Montessori,
 • a także inne pomoce dydaktyczne oraz programy wspomagające, akceptowane przez MEN.

Metody, z których korzystamy w codziennej pracy z dziećmi

Metoda Dobrego Startu autorstwa Marty Bogdanowicz realizowana przez nasze przedszkole niepubliczne w Warszawie gmina Ursus jednocześnie rozwija funkcje językowe i funkcje spostrzeżeniowe (wzrokowe, słuchowych, dotykowych, motorycznych i kinestetycznych) oraz współdziałania między nimi, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu autorstwa Marty Bogdanowicz realizowana przez nasze przedszkole niepubliczne w Warszawie gmina Ursus jednocześnie rozwija funkcje językowe i funkcje spostrzeżeniowe (wzrokowe, słuchowych, dotykowych, motorycznych i kinestetycznych) oraz współdziałania między nimi, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania.

Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak

Podstawowe założenia odimiennej metody nauki czytania są następujące:

 • wprowadzanie dziecka w świat słów powinno odbywać się na zasadzie zabaw i gier, przynoszących radość i satysfakcję,
 • celem nauki czytania jest zrozumienie sensu i znaczenia poszczególnych słów, a nie pozbawionych znaczenia oddzielnych liter, dlatego dziecko poznaje przede wszystkim wyrazy, a następnie litery, z których są zbudowane,
 • dziecko na początku otrzymuje określony, skończony zbiór liter - alfabet; wie, że wszystkie wyrazy można stworzyć wykorzystując znane już mu litery.

Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Powstała ona w wyniku badań naukowych zmierzających do połączenia w jeden proces:

 • intensywnego wspomagania rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
 • kształtowania odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju. Podstawowym założeniem tejże metody jest rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

Metoda ta nazywana jest także metodą improwizacji ruchowej. Ważną rolę odgrywa tu inwencja twórcza ćwiczącego, jego pomysłowość, fantazja, oraz doświadczenie ruchowe. Operuje się tu zadaniami ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo – naśladowczym, inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, groteską, kanonami ruchowymi, ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych oraz muzyki żywej i mechanicznej, zabawami rytmiczno-tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych, które komponuje się następnie w małe układy.

Metoda twórczego myślenia J Osborne – „Burza mózgów”.

Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, ponieważ nie podlegają one ocenie co jest bardzo istotne w pracy z dziećmi. Metoda twórczego myślenia polecana jest w codziennej pracy z dziećmi, gdyż:

 • wspaniale integruje grupę,
 • rozwija fantazje,
 • rozbudza dziecku wyobraźnie twórczą.

Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela.

Metoda Carla Orffa

Głównym celem i zadaniem metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Zarówno muzyka, jak i ruch oraz żywe słowo przenikają się wzajemnie, przy czym w konkretnych ćwiczeniach dominuje zwykle jeden z wymienionych elementów.

Pedagogika zabawy Klanza

Nazwa tej metody nasuwa skojarzenia: „coś jest przyjemne, coś wyzwala spontaniczność, coś wyzwala radość”. Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię, z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony.

Elementy pedagogiki Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

 

media

MEDIA

Udział w programie TV

dokument

DOKUMENTY

Statut, karta zgłoszenia

terminarz

GODZINY

poniedziałek - piątek

7:30 - 17:30

telefon

MASZ PYTANIA?

690 000 658